ДОГОВІР-ОФЕРТА № 2

на надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.01.2023

м. Харків

Фізична особа-підприємець Соколов Антон Андрійович, який діє на підставі Витягу з ЄДР № 2480 000 0000 175961 від 27.08.2015, є платником єдиного податку 2 групи та не є платником ПДВ (комерційне найменування «SEM Ukraine»)(далі – Виконавець), публічно пропонує можливість отримання інформаційно-консультаційних послуг в рамках навчального курсу пошукової оптимізації, для чого публікує даний Договір-оферту (далі по тексту - Договір). Та пропонує, укласти даний Договір через сайт https://seo-courses.kh.ua/, на нижчевикладених умовах.

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1. Ця пропозиція зроблена Виконавцем, який має відповідну цивільну право- та дієздатність.

1.2. Ця пропозиція адресована невизначеному колу осіб, які повинні відповідати наступним критеріям (далі – Замовник):

- наявність необхідної та визначеної чинним законодавством України для укладання та виконання Договору право- та дієздатності;

- наявність необхідної та визначеної чинним законодавством України для укладання та виконання Договору деліктоздатності;

- можливість вільно розпоряджатися власними доходами для здійснення належних розрахунків за Договором;

- безумовність та беззастережність прийняття умов цієї пропозиції та Договору;

- повна відповідність волі та волевиявлення особи.

1.3. Критерії, визначені в п. 1.2. цієї пропозиції, не є наданням переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення договору, а спрямовані виключно на захист прав та законних інтересів його Сторін.

1.4. Ця пропозиція не є запрошенням робити пропозиції укласти договір (у розумінні частини 2 статті 641 ЦК України), а є пропозицією Виконавця щодо укладення Договору.

1.5. Згідно з умовами Договору Виконавець після отримання стовідсоткової передплати та повної специфікації надає Замовникові обумовлені Сторонами Послуги, а Замовник приймає надані послуги в порядку, визначеному цією пропозицією.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ця пропозиція спрямована на укладення між Виконавцем та Замовником (які далі кожен окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони») Договору щодо отримання останнім інформаційно-консультаційних послуг в межах чинної класифікації видів економічної діяльності Виконавця, а саме:

73.11 Рекламні агентства

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

63.12 Веб-портали

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

2.2. Конкретний перелік, найменування, кількість, строки та місце надання Послуг узгоджуються Сторонами додатково.

2.3. Якість Послуг має відповідати специфікаціям, письмово наданим Замовником. Якщо такі специфікації відсутні, Замовник самостійно визначає якість Послуг, що будуть надані (надаються).

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість Послуг визначається із розрахунку 400 гривень за 1 годину, помножені на кількість годин отримання Послуг, яку Замовник замовляє.

3.2. Розрахунки за Послуги які замовляє Замовник здійснюються в національній валюті України та здійснюються на умовах 100% передплати в безготівкову порядку шляхом перерахування Замовником обумовленої грошової суми на рахунок Виконавця, зазначений у цій пропозиції. Датою оплати вважається дата зарахування грошових сум на рахунок Виконавця.

3.3. Ціна Договору визначається як сукупність всіх платежів, здійснених Замовником на користь Виконавця на виконання умов цього Договору.

4. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

4.1. Послуги вважаються прийнятими за кількістю та якістю відповідно до обумовлених Сторонами (згідно з положеннями пунктів 2.2., 2.3. цієї пропозиції) специфікацій.

4.2. У будь-якому випадку Послуги вважаються належно наданими Виконавцем та беззаперечно та безумовно прийнятими Замовником (без складання будь-яких інших додаткових документів), якщо останній не надав письмові заперечення разом із висновком ТПП України щодо неналежності кількості та якості Послуг протягом двох місяців з дня укладення Договору. В іншому випадку будь-які заперечення та твердження Замовника щодо неналежної кількості та/або якості Послуг Виконавцем не приймаються, а Послуги вважаються належно наданими та прийнятими.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права та обов’язки Сторін визначаються цією пропозицією, а також чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

- отримати повну та достовірну інформацію про Послуги. Укладенням Договору Замовник повністю підтверджує повне розуміння його умов, а також отримання ним повної, об’єктивної та достовірної інформації щодо Послуг;

- отримати Послуги згідно з погодженими Сторонами специфікаціями;

- вимагати належного надання Послуг.

5.3. Замовник зобов’язаний:

- надати повну та достовірну інформацію щодо кількості та якості Послуг, яку він бажає отримати (специфікації). Належне надання Послуг можливо виключно за умови надання таких специфікацій;

- здійснити стовідсоткову передплату за Послуги на умовах, визначених цією пропозицією;

- нести інші обов’язки, визначені цією пропозицією та чинним законодавством України.

5.4. Виконавець має право:

- розпочати надання Послуг виключно після отримання повної передплати на умовах, визначених цією пропозицією;

- розпочати надання Послуг виключно після отримання специфікацій щодо Послуг;

- вимагати від Замовника надання повної та достовірної інформації, що є необхідною для належного надання Послуг;

- самостійно залучати для надання Послуг третіх осіб, при цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за їх дії та бездіяльність;

- при необхідності зміни строків надання, переліку, вартості та інших умов надання Послуг, усі зміни повинні бути узгоджені у двосторонньому порядку.

5.5. Виконавець зобов’язаний:

- надавати Послуги в кількості та якості, що погоджені Сторонами в обумовленому цією пропозицією порядку.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони погодились, що результати надання Послуг, будь-які матеріали, інформація та відомості, що їх стосуються, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди відповідної Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання цього договору чи сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Сторона, внаслідок дій якої іншій Стороні завдані збитки в результаті безпідставного розголошення конфіденційної інформації, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані цими діями збитки в повному обсязі.

6.2. На підставі Закону України «Про захист персональних даних» Сторони укладенням Договору добровільно надають згоду на передачу, збір, упорядкування, та використання персональних даних уповноважених осіб, пов’язаних з виконанням Договору: прізвища, імені, по батькові; номерів телефонів, у тому числі мобільних, адреси електронної пошти; адреси здійснення підприємницької діяльності; дані документів, на підставі яких здійснюється господарська діяльність і таке інше, а також надає право на їх подальше використання та обробку (з метою налагодження довгострокового співробітництва, рекламно-інформаційної розсилки, участь в акціях компанії, використання в маркетингових цілях, рекламної діяльності тощо), довічне зберігання та видалення.

6.3. Замовник несе повну відповідальність за зміст та характер інформації, що ним надається, у тому числі й щодо можливих порушень вимог чинного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

6.4. Сторони несуть передбачену чинним законодавством України та цим Договором відповідальність за невиконання/неналежне виконання взятих на себе зобов’язань.

6.5. У випадку, якщо внаслідок виконання Договору до Виконавця буде застосовано будь-які фінансові санкції, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцеві завдані збитки в повному обсязі протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення (у тому числі електронною поштою) відповідної претензії Замовникові.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ІНШЕ

7.1. Сторони погоджуються врегулювати наявні спірні питання, пов’язані із укладанням та виконання Договору, шляхом взаємних консультацій.У випадку направлення однією Стороною Договору іншій Стороні претензії, строк для її розгляду складає не більше 10 календарних днів з моменту надіслання. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, відповідний спір передається на розгляд до суду в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. У випадку непідписання Замовником будь-яких документів або ненадання обґрунтованої відмови від їх підписання у строки та в порядку, визначеним Договором або відповідними документами, такі документи вважаються підписаними та чинними в редакції Виконавця з дати, що вказана в таких документах.

7.3. Укладенням Договору Сторони стверджують, що особи, які підписали та будуть підписувати цей Договір та будь-які документи на виконання цього Договору, мають відповідні повноваження на такі дії, і їх дії повною мірою відповідають інтересам Сторони та нею схвалюються.

8. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Відповідно до приписів статей 639, 640, 642, 644 ЦК України, ця пропозиція вважається беззаперечно прийнятою, а Договір – безумовно та беззаперечно укладеним (незважаючи на усну та/або письмову форму такого правочину) на умовах, визначених цією пропозицією, якщо Замовник продовжує використання (у будь-якій формі, у т.ч., але не виключно, шляхом його перегляду) сайту https://seo-courses.kh.ua/ та/або продовжує користуватися (у будь-якій формі, у т.ч. шляхом проведення із Виконавцем платіжних операцій, отримання усних (у т.ч. телефоном) та/або письмових (у т.ч., але не виключно, за допомогою сервісів сайту https://seo-courses.kh.ua/) консультацій) послугами Замовника. При цьому моментом (днем) укладення Договору є дата оплати за Договором.

8.2. Договір діє до останнього дня року, в якому його укладено, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе за Договором зобов’язань. У випадку відсутності заперечень Сторін, Договір лонгується на кожен наступний календарний рік.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа підприємець Соколов Антон Андрійович

Юридична адреса: 61204, Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, буд. 66, кв. 545

Код за ЄДРПОУ: 3138108757

Банківські реквізити

Р/р: 26003052206395 в ПАТ КБ “Приватбанк”

IBAN: UA053515330000026003052206395

МФО: 351533

Номер картки ПБ: 5169330519789488